Reglament intern Senderisme

Com a desenvolupament del contingut dels Estatuts del Club Esportiu Les Panteres Grogues, i d’acord amb els objectius i finalitats que s’hi defineixen, es presenta a continuació el text que constituirà l’execució específica dels principis establerts.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA SECCIÓ DE SENDERISME

La Secció de Senderisme forma part integrant del Club Esportiu Les Panteres Grogues de Barcelona i, per tant, aquest reglament se supedita als Estatuts generals i al Reglament de règim intern d’aquest Club i afecta exclusivament la Secció de Senderisme.

La Secció de Senderisme comparteix els objectius del Club a què pertany quant a visibilitat i a oferir una alternativa esportiva i de natura al col·lectiu LGTB, amb principis de tolerància i no discriminatoris de cap mena.

Article 1. Requisits per complir la condició de membre de la Secció de Senderisme

Per ser membre de la Secció de Senderisme es requereix complir totes i cadascuna de les condicions establertes tant pels Estatuts del Club Esportiu Les Panteres Grogues com pel present Reglament de Règim Intern. En general comporta estar al corrent de les quotes del Club.

Article 2. Socis/sòcies membres de la Secció de Senderisme i simpatitzants

1. soci/sòcia membre

Es considera membre tota aquella persona que pertany per dret propi al Club Esportiu Les Panteres Grogues, que està al corrent de la quota estipulada, que forma part de l’estructura informativa i que va a les sortides o activitats de la Secció.

El membre podrà beneficiar-se dels avantatges que li corresponen per aquesta condició i tindrà dret d’assistència, opinió i vot a les reunions, a més de poder proposar i organitzar activitats i de treballar en l’organització.

Es considera soci/sòcia convidat aquella persona que, tot i no pertànyer al Club, pertanyi a altres associacions LGTB anàlogues amb les quals es tinguin acords de reciprocitat. En cap cas no tindrà dret a vot en les reunions de la Secció.

2. El/la simpatitzant

Es considera simpatitzant tota aquella persona que, tot i no ser soci/sòcia, forma part de l’estructura informativa i rep les notificacions, informacions i novetats de la Secció.

El/la simpatitzant podrà participar en les activitats públiques de la Secció, i proposar però no organitzar activitats.

Amb aquesta figura es vol donar la màxima facilitat de participació possible.

3. El/la participant

El/la participant és aquella persona sòcia o simpatitzant que assisteix a una activitat, i ha d’acceptar les condicions establertes per fer-la, des del moment que s’hi apunta fins que l’acaba.

Article 3. Pèrdua de la condició de membre

D’acord amb el que preveuen els Estatuts del Club esportiu es perdrà la condició de membre de la Secció de Senderisme per qualsevol de les causes següents:

 1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva del Club Esportiu.
 2. Per incompliment de qualsevol de les obligacions i deures que li pertoquen com a tal previstes a l’Art. 6 dels Estatuts del Club Esportiu Les Panteres Grogues.
 3. Per incompliment de qualsevol de les obligacions i deures que li pertoquen com a tal previstes al present Reglament de Règim Intern.

Article 4. Drets dels membres de la Secció de Senderisme

A més dels previstos als Estatuts del Club Esportiu, els membres de la Secció de Senderisme tindran els drets següents:

 1. Dret de sufragi actiu i passiu. Qualsevol membre en plenitud de l’exercici dels seus drets podrà votar per elegir, i ser votat/ada per ser elegit/ida en els processos d’elecció dels càrrecs de la Coordinació de la Secció. Tindrà el mateix dret en les Comissions que es creïn.
 2. Dret a assistir i participar amb veu i vot en les reunions de la Secció de Senderisme i de les Comissions de què formin part. Cada membre podrà intervenir amb veu per expressar les seves opinions i el seu vot serà comptabilitzat en la resolució de tots els acords que s’hagin d’adoptar. L’impagament de les obligacions econòmiques que li pertoquen com a soci/sòcia o la suspensió de la condició de soci/sòcia per decisió motivada de la Junta Directiva o de la Coordinació el/la privarà automàticament del dret de vot.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Participar en les activitats que constitueixin l’objecte de la Secció de Senderisme.
 5. Podran organitzar sortides o activitats prèviament proposades en les reunions de programació.

Article 5. Deures dels membres de la Secció de Senderisme

En compliment del que estableixen els Estatuts del Club Esportiu i el present Reglament de Règim Intern, els membres tindran els deures següents:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de la Secció de Senderisme.
 2. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i del present Reglament de Règim Intern.
 3. Assistir a les reunions de la Secció de Senderisme i de les Comissions de les quals formin part.
 4. Complir els deures que resultin de les normes legals, estatutàries i reglamentàries, si escau.
 5. Complir els acords de l’Assemblea General i les disposicions que assenyali la Junta Directiva per portar-los a terme, així com els de la Coordinació de la Secció de Senderisme.
 6. Satisfer en els terminis establerts les quotes aprovades per l’Assemblea del Club Esportiu.
 7. Mantenir la col·laboració que sigui necessària per al bon funcionament de la Secció.

Article 6. Reunions de membres pertanyents a la Secció de Senderisme

La Reunió de la Secció de Senderisme (d’ara endavant, Reunió) constitueix l’òrgan suprem de govern de la Secció de Senderisme i estarà integrada per tots els seus membres.

Els membres de la Secció de Senderisme, reunits/ides, decidiran per majoria simple els assumptes relatius a la Secció.

Tots els membres hauran d’acatar i complir els acords de la Reunió, incloent-hi els absents, els que en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar, sempre que aquests acords hagin estat adoptats d’acord amb les lleis, els Estatuts i el present Reglament de Règim Intern.

Article 7. Facultats de la Reunió

La Reunió té les facultats següents:

 • Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de la Secció de Senderisme.
 • Escollir i nomenar les persones integrants de la Coordinació, destituir-les i substituir-les.
 • Controlar i aprovar l’activitat i la gestió de la Coordinació.
 • Aprovar o rebutjar les propostes dels membres amb vista a les activitats de la Secció.
 • Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, en el cas que n’hi hagi, i la memòria anual d’activitats.
 • Aprovar el Reglament de Règim Intern de la Secció i modificar-lo, si escau.
 • Elaborar un calendari d’excursions per a cada temporada.
 • Crear Comissions de Treball per desenvolupar aquelles activitats que decideixin emprendre’s o que s’hagin de dur a terme per al bon funcionament de la Secció.

Article 8. Sessions de la Reunió

La Reunió es farà com a mínim una vegada a l’any, preferentment dues vegades a l’any, per examinar i aprovar, si escau, la gestió de la Coordinació, el balanç i els comptes, així com la distribució d’excedents o la imputació de pèrdues i l’elaboració del calendari d’excursions de la temporada de la Secció.

La Reunió es farà amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient la Coordinació o bé quan ho sol·licitin un nombre mínim de 15 membres. En aquest últim cas es farà en un termini no superior a 30 dies ni inferior a 15 dies després de la sol·licitud.

Article 9. Convocatòria de la Reunió

En tots dos casos la Coordinació convocarà la Reunió per escrit remès a la llista de distribució de correu electrònic de la Secció, expressant amb claredat el lloc, dia i hora de la Reunió, així com l’ordre del dia amb l’expressió concreta dels assumptes a tractar.

Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de la Reunió hi haurà d’haver almenys 15 dies.

L’ordre del dia inclòs en la Convocatòria recollirà les qüestions suscitades per la Coordinació, per cada Comissió o Grup de Treball o qualsevol membre de la Secció.

Quan en l’ordre del dia de la Reunió consti l’elecció de la Coordinació, les candidatures s’hauran de presentar a la Coordinació en funcions durant el període de deu dies immediatament posterior a la convocatòria.

La Coordinació rebutjarà sense més tràmits la inclusió en l’ordre del dia de qualsevol proposició que no reuneixi els requisits esmentats en aquest article, si bé els podrà incloure en precs i preguntes; la Reunió decidirà en aquell moment quan es debatrà el tema.

Article 10. Constitució vàlida de la Reunió

La Reunió, tant si és ordinària com extraordinària, quedarà constituïda vàlidament qualsevol que sigui el nombre de membres amb dret a vot.

Les Reunions les presidirà la Coordinació de la Secció. Si és absent, serà nomenat President de la reunió el membre que així sigui elegit per majoria simple dels membres presents.

Article 11. Adopció d’acords

En les Reunions correspon un vot a cada membre.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels presents quan els vots afirmatius superin els negatius, i no seran computables a aquests efectes els vots en blanc ni les abstencions.

Serà necessària una majoria qualificada de dos terços dels presents per:

 1. Disposar o alienar béns integrants de l’immobilitzat.
 2. Modificar el Reglament de Règim Intern.
 3. Acordar la dissolució de la Secció, que haurà de ser ratificada per la Junta.

Article 12. Impugnació d’acords

Són impugnables els acords de la Reunió contraris a les lleis, els Estatuts i al Reglament del Règim Intern de la Secció, així com els que lesionin els interessos de la Secció en interès d’un membre o més. Estan legitimats per impugnar aquests acords els membres. L’acció caduca al cap d’un any d’haver-se adoptat l’acord.

També estan legitimats per impugnar qualsevol altre acord, a part dels esmentats en aquest mateix article, els membres que hi hagin fet constar la seva oposició, els que hagin estat privats il·legítimament del seu dret de vot i el president de la Reunió. Aquesta acció caduca al cap de quaranta dies d’haver-se adoptat l’acord.

Les impugnacions es presentaran a la Secretaria del Club Esportiu, mitjançant un escrit dirigit a la Junta Directiva. Aquesta haurà de contestar també per escrit en el termini màxim d’un mes des de la recepció. Si la Junta accepta la impugnació, l’acord quedarà en suspens fins a la següent Assemblea General del Club Esportiu. Si no l’accepta, qui impugni haurà de mantenir la impugnació pels mitjans que legalment preveu l’ordenament jurídic.

Article 13. La Coordinació

La Secció de Senderisme serà governada, gestionada i representada pels socis/sòcies integrants d’una Coordinació, que actuarà de forma col·legiada i d’acord amb les disposicions i directrius de la Reunió, dels Estatuts i Reglament de Règim Intern del Club Esportiu i del present Reglament de Règim Intern.

La Coordinació estarà integrada pels membres que siguin elegits/ides a aquests efectes, en un nombre preferiblement no superior a tres, les facultats dels quals s’estenen, amb caràcter general, a tots aquells actes propis de les finalitats de la Secció segons els Estatuts del Club Esportiu, Reglament del Club i el present Reglament de Règim Intern de la Secció.

Per al desenvolupament correcte d’aquestes competències, la Coordinació pot fer-se ajudar pels socis/sòcies segons com convingui i s’organitzi.

Tota persona que col·labori voluntàriament amb el club haurà d’acceptar i firmar el contracte de voluntariat del club Les Panteres Grogues.

Article 14. Permanència en el càrrec

Els membres de la Coordinació seran elegits/ides per al càrrec, i, si escau, en seran revocats/ades, per la Reunió. El seu mandat tindrà una durada d’un any i iniciaran l’exercici de les seves funcions després d’haver-lo acceptat expressament.

Els membres elegits per a la Coordinació podran deixar el càrrec per:

 • Renuncia voluntària, la qual haurà de ser comunicada per escrit a la mateixa Coordinació amb una anticipació d’un mes, període necessari perquè un altre membre pugui ser elegit per rellevar-lo en el càrrec.
 • Ser baixa com a soci/sòcia del Club Esportiu.
 • Malaltia que impossibiliti per al càrrec.
 • Expiració del termini per al qual van anar elegits/ides.
 • Sanció disciplinària adoptada per la Junta Directiva del Club Esportiu, per incompliment de les obligacions per a les quals van anar elegits/ides, previ expedient contradictori que seguirà les pautes establertes als Estatuts del Club Esportiu per als mateixos casos que en la pèrdua de la condició de soci/sòcia.

Les vacants que es produeixin en la Coordinació es cobriran en la primera Reunió que es faci. Mentrestant, un altre membre podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant, amb veu però sense vot, prèvia acceptació dels membres restants de la Coordinació i fins que sigui ratificat, si així ho considera, per la Reunió següent. En el cas que a les restants persones integrants de la Coordinació els sigui impossible exercir el càrrec, serà el membre de més antiguitat com a soci/sòcia del Club Esportiu qui n’assumirà les atribucions fins que alguna de les persones anteriors estigui en disposició de fer-ho.

Article 15. Facultats de la Coordinació

 • Dirigir les activitats esportives i socials i portar la gestió econòmica i administrativa de la Secció.
 • Representar la Secció de la manera més àmplia que reconegui la llei.
 • Executar els acords de la Reunió d’acord amb les normes, instruccions i directives que s’hi estableixin.
 • Convocar les Reunions i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a la Reunió per aprovar-los. Confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de la Reunió.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir i dirigir les Comissions, Serveis o Grups de Treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç possible els objectius propis de la Secció. Per crear-los serà necessari el vot favorable de dos terços de les persones presents a la Reunió. En termes idèntics la Coordinació autoritzarà les activitats d’aquests Serveis, Comissions o Grups de Treball.
 • Nomenar els/les responsables de cada Servei, Comissió o Grup de Treball, així com els/les delegats/des per a alguna activitat determinada de la Secció. En aquests casos es requerirà igualment el vot favorable de dos terços de les persones presents a la Reunió.
 • Portar a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats privades i particulars per aconseguir tant subvencions i ajuts d’altra mena com l’ús de locals, edificis i béns mobles o immobles.
 • Resoldre provisionalment qualsevol situació no prevista als Estatuts ni en el Reglament de Règim Intern, comunicar-ho a la Junta i donar-ne compte en la primera Reunió de la Secció que tingui lloc.
 • Qualsevol altra facultat que no hagi estat atribuïda de manera especifica a un altre òrgan del Club Esportiu o que no hagi estat delegada expressament i que tingui relació amb el funcionament de la Secció.
 • Tenir al dia i en funcionament correcte els mitjans de divulgació i informació que s’acorden en reunió de Secció, junta o assemblea, com ara el web, el correu electrònic, Facebook, Twitter o el que es disposi.
 • Cobrir serveis complementaris, com ara la gestió de carnets de la federació de muntanya.

Article 16. El Tresorer

Un dels membres de la Coordinació assumirà el càrrec de tresorer. El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos econòmics de la Secció, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Assistit per la Secretaria del Club Esportiu, portarà la verificació de pagament de les quotes socials. Així mateix, s’encarregarà dels pagaments de les factures aprovades per la Coordinació, igual com aquelles que hagin de ser visades prèviament per la Junta del Club Esportiu.

Article 17. Les Comissions

Les Comissions, Serveis o Grups de Treball seran creats a proposta de la Coordinació per atendre necessitats o tasques específiques que ho requereixin, segons acord favorable adoptat per la reunió o per la mateixa Coordinació.

Se’n designarà un/una portaveu que retrà comptes periòdicament de l’evolució de les tasques assignades i dels recursos econòmics que s’hi hagin esmerçat a la Coordinació, perquè aquesta incorpori els seus informes a la Memòria anual a presentar a la Reunió perquè l’aprovi.

Cada Comissió decidirà la periodicitat i la durada de les seves reunions de treball i establirà la seva forma de funcionament intern, sempre d’acord amb regles democràtiques.

Article 18. Sobre els/les Guies

El/la Guia és qualsevol membre o grup de membres que adopta aquesta figura des del moment que proposa una activitat fins al moment que l’acaba, i les seves funcions són:

 • Proposar a la Coordinació l’activitat que vol oferir a la Secció i aportar les dades que estimi necessàries perquè els membres i simpatitzants coneguin les activitats i s’animin a assistir-hi.

 • Fer de guia durant l’activitat, preocupar-se de la seva bona execució i el gaudi de les persones assistents i vetllar per la seguretat i integritat del grup.
 • Repartir les persones assistents entre els mitjans de transport disponibles i vetllar per fer-ho de la manera més econòmica i ecològica per a tothom; és a dir, evitant que quedin places buides en els mitjans de transport.
 • Fer el seguiment econòmic de l’activitat, fer el cobrament dels conceptes necessaris, intentar no provocar pèrdues a la Secció i presentar a la Coordinació al final de cada activitat els comptes corresponents; aquest acte és l’últim que du a terme aquesta figura com a tal.

Per al funcionament correcte d’aquestes competències pot fer-se ajudar per les persones assistents a la seva activitat segons com convingui i s’organitzi.

El/la Guia pot sol·licitar la col·laboració com a guia d’una persona externa al Club habilitada a aquest efecte.

Normes que s’han de respectar per exercir l’activitat

El/la Guia informarà en la convocatòria del grau de dificultat de la sortida, d’acord amb els nivells proposats a l’article 27. Els/les participants han de valorar la seva forma física i ser-hi conseqüents, i evitar assistir a la sortida si no es veuen capaços de portar-la a terme.

El/la Guia i el grup tenen l’obligació d’esperar totes les persones assistents i procurar que no es perdin. Tant les persones més veloces com les més lentes s’hauran d’esforçar per adaptar-se a la velocitat mitjana del grup.

És obligatori seguir el recorregut que el/la Guia proposi, per respecte a la feina de qui la prepara i per evitar extraviaments. No s’accepten recorreguts alternatius. Se surt en grup i s’arriba en grup. El/la Guia marca el camí, decideix les pauses per dinar o per descansar.

El/la Guia ha de conèixer la ruta amb prou seguretat. O bé l’ha feta prèviament o es tracta d’una ruta molt coneguda, transitada i senyalitzada on és difícil perdre’s. Es recomana utilitzar GPS o similar, a més dels mapes. En cas de rutes poc conegudes, poc marcades o fora de l’època estival, aquestes s’han de fer amb extrema precaució, amb prou temps per prevenir qualsevol complicació.

El/la Guia planificarà la ruta amb prou marge de temps per si sorgeix qualsevol imprevist. A l’hivern cal estar de tornada al refugi o els vehicles a les 17.00 h, i a l’estiu mai més tard de les 20.00 h. Aquest últim requisit es podria ometre amb l’aprovació de totes les persones participants, si es decideix amb temps i avisant del risc que comporta.

El/la Guia ha de conèixer els elements que poden agreujar o posar en perill una ruta, com poden ser les condicions climàtiques, l’estat de la neu, el vent, la calor o el fred. Adequarà la sortida a aquests possibles canvis.

S’espera que el/la Guia sigui la persona més prudent del grup i que vetlli per la seguretat de totes les persones assistents. Si el terreny és més complicat que no s’esperava, els temps no es compleixen, la gent està cansada o la dificultat tècnica és superior a l’esperada, el/la Guia haurà de prendre mesures per escurçar la ruta i arribar a la destinació de la manera més fàcil i segura.

Qualsevol canvi de ruta serà consultat amb la resta de les persones participants llevat que sigui per motius de seguretat. El canvi se’ls notificarà com més aviat millor.

El/la Guia és responsable de fer que les persones participants portin el material adequat a la sortida. En cap cas no deixarà participar a algú que no porti el material adequat, prèviament requerit en la convocatòria.

En cas de problemes durant la sortida, si la majoria de participants decideixen un canvi en la ruta, el/la Guia hi haurà d’accedir llevat que això comporti un perill clar per a la seguretat del grup, cosa que haurà de ser explicada al grup.

Article 19. Les excursions de Senderisme

Les excursions seran proposades per un membre o alguns membres que assumiran la funció de Guia de la sortida.

Totes les persones participants hauran de seguir les instruccions del/a GUIA, que hagi organitzat la sortida.

Totes les persones participants estan obligades a respectar la regulació dels parcs nacionals, parcs naturals i espais protegits o, no on s’emporti a terme l’excursió o activitat.

Totes les persones participants estan obligades a llegir amb deteniment la convocatòria de l’activitat, a fi de conèixer el desenvolupament i la dificultat de la mateixa i és responsabilitat de les persones participants estar preparats físicament i psíquicament per afrontar l’esmentada activitat.

Totes les persones participants estan obligades a respectar les normes dels albergs en els quals s’hagi d’efectuar pernocta, en el transcurs de l’excursió.

Totes les excursions s’efectuaran des del punt de trobada marcat i a l’hora prevista al calendari. La durada de l’avituallament serà a partir de l’arribada del/a últim/a participant.

Les excursions tindran un caràcter amistós i esportiu.

Serà obligatori per a les persones participants portar la indumentària, el material i l’equip exigits pel caràcter de l’excursió, i que hagi indicat el/la Guia. El/la Guia pot denegar la participació en una sortida a una persona si no està degudament equipada.

Serà obligatori per a les persones participants tramitar l’assegurança temporal d’accidents esportius, tramitada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) o per la FEDME, o una assegurança similar que cobreixi tot el desenvolupament de l’activitat, i sempre que el/la participant no estigui en possessió d’una llicència federativa en curs, emesa per una federació (FEEC, FEDME o similar), que cobreixi tot el desenvolupament de l’activitat.

El/la Guia estarà legitimat per admetre les persones participants en l’excursió, en funció de la dificultat de l’activitat i tenint en compte l’experiència del membre a l’hora de fer aquesta mena d’activitats, i podrà valorar la capacitat del membre amb vista a determinar si pot suportar el nivell de dificultat de la sortida. A més, el/la Guia podrà negar l’accés a l’excursió a aquells/es participants que fomentin el mal ambient o no col·laborin en el bon funcionament de l’activitat.

Una mica abans de cada sortida, el/la Guia o l’organitzador/a enviarà un correu amb la descripció i les instruccions per inscriure-s’hi.

Les sortides d’un dia estan obertes a tothom. A les sortides de més d’un dia tenen preferència els socis/sòcies del Club Les Panteres Grogues, a criteri de l’organitzador/a; els no-socis/sòcies hauran de pagar 10 € més per poder fer la sortida. L’ordre d’inscripció a una sortida es basa en l’ordre d’arribada del correu d’inscripció, que el/la Guia confirmarà.

El/la Guia té a la seva disposició el compte corrent de Senderisme. Ara bé: tot moviment de diners que surtin del compte senderista haurà de quedar justificat amb la factura corresponent.

El/la participant que faciliti un vehicle particular per fer l’activitat no incorrerà en despeses de combustible ni de peatges d’autopista, i l’import corresponent a aquestes despeses es repartirà entre els/les restants ocupants del vehicle, entre la mitjana dels cotxes. El cost de combustible i peatges es calcularà abans de la sortida, amb www.viamichelin.es, per exemple. A les sortides d’un dia que es duguin a terme en vehicles particulars, es podrà sol·licitar amb caràcter anticipat un ingrés pels anteriors conceptes, i el/la participant que finalment no assisteixi a l’activitat no podrà recuperar la quantitat lliurada a aquests efectes.

Les cancel·lacions comporten un problema per al / per a la Guia organitzador/a, ja que en concepte de reserva als refugis o els hotels ha d’avançar diners amb antelació, que no són reemborsats. Quan s’ha fet un ingrés per a una sortida, el/la participant que cancel·li la seva participació menys d’una setmana abans, perdrà la paga i senyal.

Si en el transcurs de l’excursió algun participant tingués alguna mena de contratemps, la resta detindria la marxa en un lloc adequat fins a solucionar-lo.

En excursions d’alta muntanya hivernal es requerirà l’ús del material apropiat de seguretat per a allaus: ARVA individual per a cada participant i almenys una pala i una sonda per cada tres participants.

Article 20. Respecte pel medi ambient

Les persones participants estan obligades a complir les regles del senderisme següents:

 1. No embruteu: tant se val si les escombraries són biodegradables; quan es practica senderisme en cap cas no es poden deixar escombraries.
 2. Respecteu els senders: s’han format pel pas incessant de traginers, animals i altres senderistes; la pràctica del senderisme ha d’evitar la destrucció de les plantes i els llocs de reproducció o l’hàbitat dels animals.
 3. No colliu espècies vegetals ni animals: moltes espècies vegetals i animals per molt insignificants que semblin estan protegides per llei.
 4. Deixeu-ho tot com estava: durant la ruta de senderisme és probable que es travessin tanques, portes i corrents d’aigua; cal deixar les tanques i les portes tancades i no obstruir el pas de l’aigua.
 5. No acampeu ni feu foc, excepte en zones senyalitzades i autoritzades.
 6. Si per als desplaçaments es requereix el transport particular, es procurarà fer-ne un ús òptim i sostenible.

Els/les participants han de ser solidaris/àries amb els altres membres i amb la natura.

Article 21. Règim disciplinari de la Secció de Senderisme

El règim disciplinari de la Secció de Senderistes està dirigit a garantir i aconseguir una activitat esportiva ordenada, de manera que s’estimuli el sentit de responsabilitat i la capacitat d’autocontrol, com a requisits necessaris per a la realització de les finalitats de la Secció.

El règim disciplinari s’aplicarà a tots els membres que participin al llarg de l’any en les activitats de la Secció.

La potestat disciplinària l’exercirà la Junta Directiva del Club Les Panteres Grogues, a proposta de la Coordinació de la Secció de Senderisme, en compliment del que disposen els Estatuts del Club Esportiu i el present Reglament de Règim Intern.

Article 22. Determinació de les sancions en la pràctica de senderisme

I. INFRACCIONS MOLT GREUS:

1r Abús d’autoritat per part dels membres de la Coordinació.

2n Consumir drogues o estimulants prohibits, en el cas de competició esportiva.

3r Cometre un delicte o una falta greu en el transcurs de l’activitat.

4t No respectar les sancions imposades per alguna falta.

5è Cometre dues faltes greus en una mateixa temporada.

II. INFRACCIONS GREUS:

1r Actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat del Club Esportiu i de qualsevol dels seus integrants.

2n L’agressió física entre membres i altres persones que participen i col·laboren en les excursions.

3r Insults proferits entre membres.

4t Cometre tres faltes lleus en una mateixa temporada.

5è Incomplir els acords de la Reunió de la Secció.

6è Incomplir qualsevol responsabilitat encomanada per al bon funcionament de la Secció o de qualsevol marxa.

III. INFRACCIONS LLEUS:

1r No fer un bon ús del material del Club.

2n Desobeir les ordres del / de la Guia.

3r Abandonar el grup que realitza l’excursió sense justificació prèvia.

4t Sortir amb anticipació, bé a la sortida o després de l’avituallament, sense autorització del / de la Guia.

5è Paralitzar conscientment i sense justificació les excursions.

6è Incomplir els acords de la Coordinació.

7è Menyscabar amb la seva actitud el nom del Club Esportiu Les Panteres Grogues.

Article 22. Sancions en la pràctica de senderisme

I. Per la comissió de faltes molt greus es podran imposar les sancions següents:

1r Expulsió de la Secció de Senderisme.

2n Suspensió per un any de tota activitat a la Secció de Senderisme.

3r Anul·lació i devolució de totes les bonificacions i premis amb què la Secció obsequiï els socis/sòcies aquella temporada.

II. Per la comissió de faltes greus es podran imposar les sancions següents:

1r Suspensió per un any de tota activitat esportiva a la Secció de Senderisme.

2n Anul·lació i devolució del 50% de les bonificacions i premis amb què la Secció obsequiï els socis/sòcies aquella temporada.

III. Per la comissió de faltes lleus es podran imposar les sancions següents:

1r Suspensió per sis mesos de tota activitat a la Secció de Senderisme.

2n Restitució del material de la Secció quan no se’n fa un bon ús.

3r Amonestació.

4t Anul·lació i devolució d’alguna bonificació o premi amb què la Secció obsequiï els socis/sòcies aquella temporada.

Article 24. Procediment sancionador

Per a tot el que estigui relacionat amb la iniciació, instrucció, resolució i execució del procediment sancionador caldrà atenir-se al que disposen els Estatuts del Club Esportiu.

Article 25. Federació

Els socis/sòcies que estiguin interessats/ades a tramitar la llicència federativa per mitjà del club hauran d’estar al dia en el pagament de la quota anual del club.

Com es pot obtenir la llicència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i de la FEDME

La llicència federativa s’obté a través dels clubs de muntanya inscrits a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Federació Espanyola de Muntanya i Escalada (FEDME), com és el cas de Panteres Grogues Senderisme des del 2012.

Aquesta llicència és necessària per tenir cobert amb caràcter individual el risc d’accident, la responsabilitat civil davant tercers/es i gaudir d’altres avantatges, com ara descomptes en els serveis dels refugis de la FAM, descomptes en botigues d’esport, publicacions, etc. Per federar-se en muntanya s’haurà de consultar el quadre de modalitats i preus i triar la que s’adapti a les pràctiques esportives que es faran i al territori on es desenvoluparan. La llicència federativa es tramita a través de la Coordinació de la Secció enviant un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., des d’on es facilitarà tota la informació i els impresos a complimentar. Aquesta informació també es pot consultar al web de la FEEC (www.feec.cat).

La vigència de la targeta de federat/ada és d’un any natural; és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre, independentment de la data en què es tramiti. La FEEC també tramita una llicència reduïda que cobreix des del setembre fins al final de l’any natural. Els preus i les modalitats són els establerts per la FEEC.

Article 26. Exempció de responsabilitat

Els socis/sòcies del Club Esportiu Les Panteres Grogues estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir els deures que els imposen els Estatuts i el present Reglament de Règim Interior, i els que ells/es mateixos/es hagin contret voluntàriament.

Article 27. Nivells de dificultat de les sortides

Els graus són orientatius. Alguna sortida pot complir un determinat grau físic i un altre de tècnic diferent; la sortida s’ha de registrar amb el grau de dificultat més alt de tots dos.

Dificultat: baixa (1/1)

 • Nivell físic 1: Caminar sobre terreny pla amb poc pendent (menys de 500 m de desnivell). Esforç mínim (menys de 10 km de distància). Altitud: menys de 1500 m snm. Adequat per a persones amb poca experiència o gens.
 • Nivell tècnic 1: No hi ha requisits tècnics.
 • Són petites caminades sense parts costerudes o grans pendents. Els camins estan ben definits. No cal experiència per fer aquest passeig. Són caminades curtes i fàcils per bons senders i a poca altitud, amb una infraestructura apropiada per al / per a la senderista i bona senyalització.
 • Requisits: Les caminades de nivell 1 són les ideals per a qui s’inicia en el senderisme, i per aquest motiu no es requereix experiència prèvia en caminades. Tot i això, és necessari l’ús de calçat per a excursionisme (sabates de muntanya).

Dificultat: mitjana-baixa (2/2)

 • Nivell físic 2: Terreny irregular típic d’espai natural, amb alguns pendents 8, desnivell de menys de 500 m i distància de 10-15 km. Altitud: menys de 2.000 m. Experiència en caminades, recomanable. Bon calçat (botes). Poden venir persones sense experiència.
 • Nivell tècnic 2: Necessari algun equilibri. Necessitat de bastons de trekking.
 • És una aventura una mica més prolongada amb alguns reptes durant el camí. El sender continua sent de dificultat baixa, però pot ser a més altitud (fins a 2.000 m sobre el nivell del mar). La ruta té una infraestructura i una senyalització adequades. Pot ser una ruta senzilla sobre neu amb poc desnivell.
 • Requisits: Haver fet com a mínim alguna caminada de nivell 1 (fàcil) de manera satisfactòria. Calçat de muntanya obligatori, equip addicional d’acord amb l’activitat.

Dificultat: mitjana (3/3)

 • Nivell físic 3: Terreny difícil en alguna part de la ruta, amb forts pendents; altituds 2.000-2.500 m snm, desnivell 500-1000 m, distància 10-15 km. Adequat per a persones en bona condició física.
 • Nivell tècnic 3: Ús de les mans per mantenir l’equilibri en alguns trams de la ruta. És necessari material específic (per exemple, vies ferrades de nivell baix o raquetes de neu).
 • És una caminada amb un sender més ambiciós i costerut, a més de 2.000 m snm. La ruta es veu en alguns trams desdibuixada i pot ser difícil seguir el sender, que per moments travessa rius i supera altres dificultats. Es necessita experiència en muntanyisme.
 • Requisits: Haver fet anteriorment almenys una o dues caminades de nivell 2 (moderat) de manera satisfactòria. En tot cas la participació quedarà sota criteri del / de la Guia.

Dificultat: alta (4/4)

 • Nivell físic 4: Terreny de difícil progressió (per sobre de 2.500 m snm, desnivell superior a 1.000 m, distàncies de 15-20 km). Esforç elevat. Factor psicològic d’exposició al buit. Possibles dificultats d’aclimatació a l’altura.Terrenys amb neu o glaceres.
 • Nivell Tècnic 4: Implica la progressió en roca, neu o gel, verticalment o en un pendent superior a 30 graus. Ús de material específic (grampons, piolet, casc o material de vies ferrades o raquetes).
 • És un trekking de gran dificultat, on de vegades es combina amb muntanyisme i escalada en altituds superiors a 3.000 m snm i sense cap infraestructura. L’ambient és d’alta muntanya, en regions deshabitades. És necessari tenir experiència en alpinisme amb material adequat (grampons, piolet i, si és necessari, material d’escalada o alpinisme adequat). S’hi inclouen ascensions per neu amb esquís o raquetes.
 • Requisits: Haver realitzat anteriorment almenys dues caminades de nivell 3 (exigent) de manera satisfactòria. A les sortides que ultrapassen els 3.000 m snm és indispensable tenir una excel·lent adaptació a l’altura.

Dificultat: molt alta (5/5)

 • Nivell físic 5: Alta muntanya. Esforç màxim (per sobre de 3.000 m snm, desnivell superior a 1.200 m, distàncies al voltant de 20 km) Elevada exposició al buit, a temperatures baixes i a aire poc dens. Risc de mal de muntanya.
 • Nivell tècnic 5: Ús de tècniques d’alpinisme. Estat d’alerta permanent. Implica riscos no controlables. Ús de material específic (grampons, piolet, casc o material de vies ferrades o raquetes). Possibilitat d’encordament i de necessitat de cordes.
 • És un trekking/ascensió de dificultat extrema, que de vegades es combina amb muntanyisme i escalada en altituds superiors a 3.000-4.000 m snm i sense cap infraestructura. L’ambient és d’alta muntanya, en regions deshabitades. Cal tenir experiència en alpinisme amb material adequat (grampons, piolet i, si és necessari, material d’escalada/alpinisme adequat. Són necessaris l’encordament i tècniques de progressió en neu. També s’hi inclouen ascensions hivernals a més de 3.000 m amb esquís o grampons.
 • Requisits: Haver fet anteriorment almenys dues caminades de nivell 3 (exigent) de manera satisfactòria. A les sortides que ultrapassen els 3.000 m snm és indispensable tenir una excel·lent adaptació a l’altura.

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència al utilitzar-lo. Les cookies utilitzades per al funcionament essencial d'aquest lloc ja s'han establert. Per obtenir més informació sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-los, veure la nostra Política de Privacitat.Accepto les cookies d'aquest lloc